علوم اجتماعی نیندیشیدنی (1)                                                          

خلاصه کتاب نکبت                                                                     

خلاصه کتاب مردم نگاری امروزین                                                       

استعمار زدایی از روش (2)                                                               

shia Geopolitics and political Islam in the Middle East