جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

مشارکت و همکاری با ما

مشارکت و همکاری با ما

طرح‌ها و پیشنهادات خود و همچنین درخواست‌های سخنرانی یا دعوت به نشست و همایش را از طریق بخش های تعیین شده و تکمیل فرم های مربوطه برای ما ارسال کنید.

ارسال طرح

طرح های خود را از طریق فرم موجود برای ما ارسال کنید.

ارسال پیشنهادات

پیشنهاد های خود را از طریق فرم موجود برای ما ارسال کنید.

درخواست سخنرانی و نشست

درخواست سخنرانی و نشست را از طریق فرم موجود برای ما ارسال کنید.