جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

عناوین دروس

 • انسان شناسی خاورمیانه، کارشناسی، 1392-1393، 1
 • انسان شناسي اروپا، کارشناسی، 1393-1394، 1
 • انسان شناسي جهاني شدن، کارشناسی، 1393-1394، 1
 • انسان شناسي خاورميانه و شمال آفريقا، کارشناسی، 1397-1398، 1
 • انسان شناسي سياسي، کارشناسی، 1396-1397، 2
 • تاريخ انسان شناسي، کارشناسی، 1397-1398، 2
 • مباني انسان شناسي، کارشناسی، 1397-1398، 1
 • مباني مردم شناسي، کارشناسی، 1397-1398، 1
 • مردم شناسي آسياي ميانه و قفقاز، کارشناسی، 1393-1394، 1
 • انديشه هاي سياسي در آلمان، کارشناسی ارشد، 1395-1396، 1
 • انسان شناسي سياسي، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 1
 • برنامه ريزي جمعيت و نيروي انساني، کارشناسی ارشد، 1397-1398، 2
 • جامعه شناسي كشورهاي اسلامي، کارشناسی ارشد، 1395-1396، 1
 • مباني علم سياست، کارشناسی ارشد، 1394-1395، 1
 • مردم شناسي سياسي ايران امروز، کارشناسی ارشد، 1397-1398، 2
 • جامعه شناسي سياسي ايران، دکتری ، 1394-1395، 1
 • مردم شناسي سياسي جوامع اسلامي، دکتری ، 1395-1396، 1