جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

مقالات

مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

 • Elham Akbari, Ahmad Naderi, , Robert-jan Simons, and Albert Pilot. “Attitude of Teachers and Students towards formal Learning through Online Social Networks.” Journal of Interactive Learning Research 27, no. 2 (2016): 101-123.
 • Elham Akbari, Ahmad Naderi, Robert-jan Simons, and Albert Pilot. “Student engagement and foreign language learning through online social networks.” Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education 1, no. 1 (2016): 1-22.
 • Reza Abedi Gonabad, Ebrahim Fayaz, and Ahmad Naderi. “Review of Discourse Components of Islamic Republic of Iran in the Middle East.” Journal of politics and law 10, no. 5 (2017): 105.
 • Ahmad Naderi, and Maryam Hossein Yazdi. “An Anthropological Study on Female Peddlers’ Lingual and Paralingual Advertising in the Subway in Tehran.” Pertanika Journal of Social Science and Humanities 26, no. 26 (2018): 83-103.
 • احمد نادری. “بازنمایی مولفه های هویت فرهنگی ایرانیان در سینمای هالیوود؛ مورد مطالعه فیلم های 300، یک شب با پادشاه، اسکندر، و سنگسار ثریا.” Global Media Journal 9، 1 (1393): 51-82.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Ahmad Naderi. “The Shia Rimland Theory, State Rationality and the Role of Iran as a Regional Power.” Middle East Political review 1, no. 2 (2013): 85-106.
 • Ahmad Naderi, Leila Nasrolahi Vosta, Abolghasem Ebrahimi, and Mohammad Reza Jalilvand. “The contributions of social entrepreneurship and transformational leadership to performance.” International Journal of Sociology and Social Policy 39, no. 9/10 (2019): 719-737.

     احمد نادری. “نقش حزب الدعوه الاسلامیه در گفتمان مقاومت جنبش شیعی عراق.” شیعه شناسی نهم، 33 (1390): 167-201.

 • احمد نادری. “نئومکیندریسم و نظریه ریملند شیعی.” دو فصلنامه علمی دین و ارتباطات دوم، 40 (1390): 177-207.
 • احمد نادری. “کلیفورد گیرتز، از پوزیتیویسم تا انسان شناسی تفسیری.” فصلنامه علوم اجتماعی سال دوم، شماره 3 ، 2251-8193 (1391): 62.
 • احمد نادری. “گفتمانهای قدرت و مقاومت در صحنه اجتماعی-سیاسی عراق قرن بیستم.” شیعه شناسی یازدهم، 43 (1392): 7-54.
 • احمد نادری، رامین چابکی، علی اسکندری و مجید سلیمانی. “بازنمایی مولفه های هویت فرهنگی ایرانیان در سینمای هالیوود؛ مورد مطالعه فیلم‌های سیصد، یک شب با پادشاه، اسکندر و سنگسار ثریا.” مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی 9، 1 (1393): .
 • احمد نادری، مجید سلیمانی و علی اسکندری. “تحلیل بازنمایی روحانیت در سینمای ایران مطالعۀ موردی؛ تحلیل گفتمان فیلم «طلا و مس».” فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 3، 3 (1393): 497-512.
 • احمد نادری. “از ژئوپلیتیک دولت محور، به ژئوکالچر تمدن محور؛ خاورمیانه عرصه نبرد تمدن ها.” مطالعات قدرت نرم چهارم، ده (1393): 123-142.
 • احمد نادری. “واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.” فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی 3، 11 (1393): 7.
 • احمد نادری. “بررسی حس تعلق محلّه ای و نقش آن در مشارکت اجتماعی (نمونه موردی: محله نعمت‌آباد).” مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی در ایران 6، 3 (1393): 7-20.
 • احمد نادری. “انقلاب مصر به مثابه متن. بررسی انسان شناختی انقلاب مصر.” جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق 21، 1 (1393): 221.
 • احمد نادری، مجید سلیمانی و علی اسکندری. “تحلیل بازنمایی روحانیت در سینمای ایران (مطالعه موردی: تحلیل گفتمان فیلم طلا و مس).” فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 3، 3 (1393): 497-512.
 • احمد نادری، مهدی شهبازی و الهام اکبری. “تحلیل انسان شناختی ورزش زنان: مطالعه ای بر فعالیتهای ورزشی پارک های بانوان تهران.” نامه انسان شناسی 4، 2 (1393): 51-68.
 • احمد نادری، محمد جواد چیت ساز و ابراهیم شیرعلی. “فراترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه هویت دینی.” مطالعات ملی 16، 3 (1394): 27-45.
 • احمد نادری و علی قشمی. “بازنمایی زنان در روزنامه‌های سراسری (روزنامه‌های کیهان، ایران و شرق).” زن در توسعه و سیاست 13، 4 (1394): 487-506.
 • احمد نادری. “تحلیل انسان‌شناختی طریقت قادریه طالبانی در منطقه اورامانات لهون.” فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات 17، 33 (1395): 149-170.
 • احمد نادری و رضا بیات. “تحصیل در آن سوی مرزها: مردم نگاری‌ای از تردید دانشجویان ایرانی در مسیر تحصیل در آلمان.” تحقیقات فرهنگی ایران 9، 2 (1395): 1-28.
 • احمد نادری، مهدی شهبازی و الهام اکبری. “چالش‌ها و فرصت‌های هم‌افزایی فرهنگی تفریحی در فضای مذهبی: مطالعه موردی امام‌زاده قاضی‌الصابر (ع).” فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی چهارم، هفتم (1395): 61-80.
 • احمد نادری و شیرین حسینی. “تهران در محاصره سرمایه‌داری: مطالعه موردی مجتمع تجاری، فرهنگی، تفریحی کوروش.” پژوهش های انسان شناسی ایران 6، 2 (1395): 95-115.
 • احمد نادری، علیرضا طاقتی و محسن منجی. “بررسی گفتار فرقه گرایانه‌ی داعش در سوریه.” مطالعات بیداری اسلامی 6، 11 (1396): 8-22.
 • احمد نادری و آریاسپ دلورانی. “روند‌ معناسازی در تقابل تهیدستان شهری و دولت: مطالعه شهر تهران 1358-1345.” بررسی مسائل اجتماعی ایران 8، 1 (1396): 1-21.
 • احمد نادری. “فراتحلیل مشارکت سیاسی دانشجویان ایرانی.” فصلنامه مطالعات جامعه شناختی(نامه علوم اجتماعی) 24، 1 (1396): 259-290.
 • احمد نادری، ابراهیم شیرعلی و مهدی شهبازی. “بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقۀ 19 شهرداری تهران و رابطۀ آن با مصرف کالاهای فرهنگی.” فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 6، 3 (1396): صفحه 391-408.
 • احمد نادری، ابراهیم شیرعلی و حسین کاشانی پور. “رفتارشناسی مشارکت کنندگان در راهپیمایی روز 13 آبان نمونه موردی؛ راهپیمایی 13 آبان 1395، شهر تهران.” مطالعات انقلاب اسلامی 14، 51 (1396): 71-92.
 • احمد نادری و مانی کلانی. “چگونه اسطوره‌ها به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شوند؛ تحلیل اجتماعی اسطوره‌ها در قالب تقابل دوتایی فرصت/تهدید.” بررسی مسائل اجتماعی ایران 9، 1 (1397): 1-23.
 • احمد نادری و بهروز روستاخیز. “فضای مجازی و پویش های هویت قومی(مورد مطالعه: روشنفکران و فعالین مدنی بلوچ).” مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی 12، 2 (1397): 132-154.
 • احمد نادری، بهروز روستاخیز، ابراهیم فیاض و محمد عثمان حسین بر. “تأملـی در آرایـش نیروهـای اجتماعـی و تحـول گفتمان‌هـای هویـت قومـی در بلوچستـان ایـران.” تحقیقات فرهنگی ایران 11، 3 (1397): .
 • ابراهیم فیاض، امیلیا نرسیسیانس، احمد نادری و نافع باباصفری. “واکاوی دگرگونی و پایداری منابع هویت در بین مردمان اورامان: مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد.” فصلنامه مطالعات جامعه شناختی(نامه علوم اجتماعی) 25، 2 (1397): .
 • ابراهیم فیاض، احمد نادری و موسی الرضا غربی. “پویایی های‎ هویتی ‎و‎ مصرف های ‎هویت ساز؛‎ مطالعه ای ‎در‎ محلۀ ‎گلستانِ‎ شهرِ ‎سبزوار.” فصلنامه مطالعات جامعه شناختی(نامه علوم اجتماعی) 26، 1 (1398): .
 • ابراهیم فیاض، امیلیا نرسیسیانس، احمد نادری و نافع باباصفری. “تحلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورامی‌.” تحقیقات فرهنگی ایران 12، 2 (1398): .
 • احمد نادری، مهدی اکبری گلزار و زهرا فاضلی. “حافظه جمعی و تاثیر آن بر شکل گیری هویت شهری. مورد مطالعه: محله وحدت اسلامی و شهرک غرب.” فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 8، 3 (1398): .
 • مینو سلیمی و احمد نادری. “مطالعه تجربه زیسته زنان سرپل‌ذهاب در زلزله.” فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 27، 88 (1399): .
 • مینو سلیمی و احمد نادری. “مطالعه انسان‌شناختی نقش طب‌سنتی در زمان فاجعه (مطالعه موردی زلزله سرپل‌ذهاب).” پژوهش های انسان شناسی ایران 11، 21 (1400): 181-208.
 • مینو سلیمی، احمد نادری و روح اله نصرتی. “مطالعه تاب آوری جامعه روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: مجتمع روستایی کوییک سرپل‌ذهاب).” فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 10، 39 (1400): 831-886