اندیشه آینده | شماره دوم

ذیل مدخل «داو» در دهخدا تک‌بیتی از یک شاعر کم‌آوازه اما خوش‌ذوق به نام ظهوری وجود دارد که حسب قرائن باید همان ظهوری ترشیزی، شاعر اهل تبریز باشد. سروده است که: پادشاهانه کرده‌ایم قمار داو اول خزانه باخته‌ایم پادشاهانه باختن درنظر ظهوری نشانی از مناعت‌طبع و گشاده‌دستی و نمادی از بذل و بخشش بی‌حساب بوده […]