نظامیان ایرانی خط قرمز ما در فرای مرزها هستند

نظامیان ایرانی مهم و البته خط قرمز ما در فرای مرزها هستند. سال ۹۳ که شهید الله دادی را به همراه جهاد مغنیه در قنیطره مورد هدف قرار دادند، واسطه فرستادند که ما نمی دانستیم نظامی ایرانی در آن اتوموبیل که زدیم بوده. چندی بعد بیش از ۱۵ نفرشان به درک واصل شد و اکنون […]