اندیشه آینده

🗞️ شمارۀ پنجم نشریۀ «اندیشۀ آینده» با موضوع بررسی پدیدۀ «ناامنی عمومی» منتشر شد.🧷 این شمارۀ نشریه را گفت‌وگوهایی «نظری» و «چاره‌جویانه» پیرامون امنیت و احساس ناامنی و چند روایت مردم‌نگارانه دربارۀ فروش کودک، اراذل و نزاع‌های خیابانی، خرید اسلحه، هراس‌های زنانه و… سامان داده است.