شهر و اندیشه آینده

موضوع پنجمین شمارۀ اندیشۀ آینده، ناامنی عمومی استما از منظر درکِ «آنومیک»، موضوع نا امنی عمومی را بررسی کردیم، تا ضمن مفروض دانستن اثر متغیرهای اقتصادی ناابر افزایش بزه در کشور، بر این نکته نیز تاکید شود که تلقیِ آنومیکِ کنشگران از وضعیت جامعه هم، می‌تواند به دامنه ناامنی بیافزاید.

اندیشه آینده

🗞️ شمارۀ پنجم نشریۀ «اندیشۀ آینده» با موضوع بررسی پدیدۀ «ناامنی عمومی» منتشر شد.🧷 این شمارۀ نشریه را گفت‌وگوهایی «نظری» و «چاره‌جویانه» پیرامون امنیت و احساس ناامنی و چند روایت مردم‌نگارانه دربارۀ فروش کودک، اراذل و نزاع‌های خیابانی، خرید اسلحه، هراس‌های زنانه و… سامان داده است.