استانداردهای دوگانه حقوق بشر

پارلمان اروپا دیروز قطعنامه ای ضدایرانی در مورد مسمومیت دانش آموزان صادر کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته دراین مورد “تحقیقات مستقل” کند. چرا پارلمان اروپا از شورای حقوق بشر نمی خواهد درمورد جانبازان ایرانی که قربانی گازهای شیمیایی اهدایی آلمان به صدام شدند، تحقیق کند؟