به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم آری

اگر انقلاب اسلامی۵۷ را علت موجده‌ی نظامِ جمهوری اسلامی بدانیم، ابتنائش بر مردم‌سالاری و آراء مردم، علت مبقیّه‌ی آن است؛و ۱۲ فروردین۵۸ آغاز مردم‌سالاری در ایران استاین‌روز بر مردم ایران مبارک و فرخنده باد. به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم آریبه هر چه غیر جمهوری اسلامی ایران، نه