در برابر لیبرالیسم سکوت کن!

متن زیر گزارش نشستی است که یه منظور نقد و بررسی کتاب “نظام جهانی مدرن: کشاورزی سرمایه‌دارانه و خاستگاه‌های اقتصاد جهانی اروپا در سده شانزدهم” نوشته امانوئل والرشتاین در انجمن علوم سیاسی با حضور احمد نادری، ابوالفضل دلاوری و محمد فاضلی برگزار شد. این کتاب  توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و با ترجمه  سناءالدین […]