کار، کار انگلیسی هاست

✍️ در ادبیات عامه ایرانی‌ها اصطلاح “کار، کار انگلیسی‌هاست!” رایج بوده است. سابقه استعماری کثیف و پهن کردن دام برای دولتمردان کشورها از شگردهای آنهاست. تا جایی که فردی همانند علیرضا اکبری با آن همه سابقه، باز دچار این دام می‌شود. جالب آنکه با اعدام جاسوس، سفیر خود را فرا می‌خوانند.