اطلاع رسانی لاک پشتی مکمل پازل طراحی شده توسط دشمن است

آقایان مسئول رسانه ملیدرمیانه جنگ روایت ها چیزی مهم تر از اطلاع رسانی دقیق، صریح وسریع نمی‌تواند برای افکار عمومی اقناع کننده و برای ماشین شایعه سازی دشمن بی اعتبار کننده باشد. اطلاع رسانی متشتت و لاک پشتی شما در موضوع مسمومیت مشکوک دانش‌آموزان، مکمل پازل طراحی شده توسط دشمن است.