هشدار می‌دهم؛ نئولیبرال‌ها میخواهند محرومان را علیه سیدمحرومان بشورانند!

https://ahmadnaderi.org/wp-content/uploads/2022/08/هشدار-می‌دهم-نئولیبرال‌ها-میخواهند-محرومان-را-علیه-سیدمحرومان-بشورانند.mp4 یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای حذف ارز ترجیحی ذکر می‌شود، موضوع حذف دلالی و فساد است، اما واقعیت آن است که افساد اقتصادی توسط مافیایی صورت می‌گیرد که یک سر آن مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه برخی دستگاه‌های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد […]