پیوند دین و مدرنیته

دوگانه‌ی دین/ مدرنیته اساسی‌ترین دشواره‌ی ایران در قرن‌های اخیر بوده و انقلاب اسلامی ۵۷ انتخاب تاریخی ایرانیان برای پیوند دین و مدرنیته یا سنت و مدرنیته بوده است.جمهوری اسلامی نیز به‌مثابه آمیزه‌ای از جمهوریت و اسلامیت در واقع جلوه‌ای از پیوند و درهم‌تنیدگی دین و مدرنیته است. اینک قاطبه‌ی ایرانیان در حالی چهل و چهارمین […]