روابط خوب ایران و برزیل

دیروز برای آخرین بار میزبان جناب لادمار آگیار سفیر محترم برزیل در تهران بودم. گفت حسرت این را دارد که چرا نتوانسته همه استانهای ایران را ببیند. او منبعد معاون وزیر خارجه در دولت لولا خواهد بود. رابطه خوب ایران و برزیل در دوران سخت دولت راستگرا، میراث زحمات این مرد بزرگ است.