مشی مجلس محدودسازی و یا برخورد سلبی با پدیده‌های اجتماعی نیست

طرح مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب‌ در دستور کار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود/ مشی مجلس محدودسازی و یا برخورد سلبی با پدیده‌های اجتماعی نیست نظر همه نمایندگان محترم است اما اگر در این خصوص طرحی از سوی نماینده‌ای مطرح شده باشد از آنجایی که مجلس نماینده محور است و هر […]