چینی ها گنده تر از دهانشان حرف نزنند

#رویا_فروشی به کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس، از امریکا و غرب به چین و شرق رسیده!این ضرب‌المثل فارسی که کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی؛ مصداق بارز امید کشورهای حاشیه ‎#خلیج_فارس به چین است که سال‌ها درگیر تایوان مانده! چینی ها گنده تر از دهانشان حرف نزنند. ‎#جانم_فدای_ایران