جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

شهر و اندیشه آینده

موضوع پنجمین شمارۀ اندیشۀ آینده، ناامنی عمومی استما از منظر درکِ «آنومیک»، موضوع نا امنی عمومی را بررسی کردیم، تا ضمن مفروض دانستن اثر متغیرهای اقتصادی ناابر افزایش بزه در کشور، بر این نکته نیز تاکید شود که تلقیِ آنومیکِ کنشگران از وضعیت جامعه هم، می‌تواند به دامنه ناامنی بیافزاید.