دانشگاه محل گفتگو و تضارب آراست

امروز در گپ و گفت آزاد دانشجویی در دانشگاه علامه به دانشجویان عزیز معترض، ناراحت و آرمان‌خواه این دانشگاه که اعتراض، گلایه و گفتگو می‌کردند؛ گفتم که یکی از مهمترین وظایف جنبش دانشجویی تولید فرهنگ نخبگانی است و نه بازتولید فرهنگ توده!دانشگاه محل گفتگو و تضارب آراست.