لزوم توجه جدی به مطالعات فاجعه

چند سالی است که مردم/انسان شناسی فاجعه،که یکی از شاخه های انسان شناسی فرهنگی است را بطور ویژه وارد این رشته کرده و به جد آنرا دنبال می کنم. زلزله ترکیه و سوریه یک بار دیگر لزوم توجه جدی به مطالعات فاجعه و بازاندیشی درموقعیت های پیش،حین و پسافاجعه را درکشورمان و منطقه را عیان […]