جمهوری اسلامی و بحران بازتولید

متن زیر اولین بار در خبرگزاری فارس به این نشانی منتشر شده است: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960520000926 مقدمه بازتولید (Reproduction) بطور کلی وضعیتی است که در آن یک ارگانیسم زنده خود را تکثیر کرده و تبدیل به دو موجود شود. درعلوم اجتماعی نیز این واژه به تبعیت کلی از تعریف زیستی آن، به تکثیر و استمرار یک گروه، […]