روابط دو همسایه نباید خصمانه شود

۱.حراست از سفارتخانه‌ها وظیفه ماست و هرگونه قصور باید جبران شود.۲.مجازات عامل حمله به سفارت ضروری است.۳.حالا که شخصی بودن و شائبه ربودن همسر عامل حمله قطعی شده است،دولت و سفارت باکو باید همکاری لازم را جهت روشن شدن ابعاد موضوع انجام دهد.۴.این موضوع نباید روابط دوهمسایه را خصمانه کند.