تابوی اسرائیل

رژیم اسرائیل وهرچه به او مربوط است، هرروز بیش از پیش تبدیل به تابو می‌شود. از ممنوعیت تحقیق علمی در مورد هولوکاست گرفته تا نقد سرپیچی های مکرر رژیم حتی از قطعنامه های بین المللی. اخراج ایلهان عمر نماینده طرفدار فلسطین از کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا،گویای این دستور کار کثیف است.