اندیشه آینده | شماره پنجم

پروین اعتصامی را همیشه در عداد شعرایی آورده‌اند که حکمت‌های اخلاقی و برخاسته از تجربۀ زیسته را در قالب شعر با مخاطب خود درمیان می‌گذاشته است. پروین در یکی از همین حکمت‌نامه‌های خود، داستان درویش مفلسی را روایت می‌کند که در اوج حضیض و سیه‌روزی، ناگهان اقبال به او رو می‌کند و ندایی از درون […]

اندیشه آینده

🗞️ شمارۀ پنجم نشریۀ «اندیشۀ آینده» با موضوع بررسی پدیدۀ «ناامنی عمومی» منتشر شد.🧷 این شمارۀ نشریه را گفت‌وگوهایی «نظری» و «چاره‌جویانه» پیرامون امنیت و احساس ناامنی و چند روایت مردم‌نگارانه دربارۀ فروش کودک، اراذل و نزاع‌های خیابانی، خرید اسلحه، هراس‌های زنانه و… سامان داده است.

اندیشه آینده | شماره اول

داستانِ جلد، داستانی است برای دست‌ها؛ برای دست‌هایی که سرخوشانه خود را حائل و سپری کرده‌اند تا عیشی ناتمام نشود. حافظ روزگاری سرود که: مددی گر به چراغی نکند آتشِ طور چارۀ تیره‌شبِ وادی ایمن چه کنم ما در این دست‌ها، داستانی از یک چاره می‌بینیم. دست‌هایی که نه آتشِ طور آنان را مشتعل و […]