التماس بارزانی

بایکوت اعتراض کردهای فرانسه توسط رسانه های نظام سلطه، نشان میدهد که ترس از نظم نوین جهانی در قدرت‌های استعمارگر به شدت بیشتر شده؛ و از سوی دیگر دعوت به آرامش کردهای مقیم مارسی و پاریس از طرف بارزانی و التماس او برای سکوت کردهای فرانسه، نشان از سیاست اشتباه وقدیمی تکیه به غرب است.