مسیر ابریشم

خیلی دور؛ خیلی نزدیک! مسیر ابریشم نقطه تلاقی دو تمدن بزرگ اسلام و کنفسیوس است. توافق‌نامه بلندمدت ایران و چین و اینک امضای ۲۰ سند همکاری، نشانه‌ای روشن است از گذارِ دوباره جهان به نظم چندقطبی. تمدن امپریالیستی غرب نیز دیر یا زود در برابر این قطب‌بندی جدید سر فرود خواهد آورد.