اندیشه آینده | شماره اول

داستانِ جلد، داستانی است برای دست‌ها؛ برای دست‌هایی که سرخوشانه خود را حائل و سپری کرده‌اند تا عیشی ناتمام نشود. حافظ روزگاری سرود که: مددی گر به چراغی نکند آتشِ طور چارۀ تیره‌شبِ وادی ایمن چه کنم ما در این دست‌ها، داستانی از یک چاره می‌بینیم. دست‌هایی که نه آتشِ طور آنان را مشتعل و […]