آسیب های اجتماعی

برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید تعامل میان نهاد آکادمی و سیاست‌گذار انجام گیرد/ مقابله با آسیب‌های اجتماعی در تهران چندان خلاقانه و اثربخش نبوده است/ کنترل آسیب‌های اجتماعی نیازمند تغییر رویکرد مدیریت شهری است 🔸 با توجه به مطالعات انجام شده در این حوزه ما شاهد بیش از ۱۰۰ عنوان آسیب اجتماعی هستیم. اما نکته […]