برنامه «یه روز تازه»

شهید چمران در مرزهای دانشگاهی باقی نماند، اگر چه در دانشگاه یکی از بهترین‌های دنیا بود؛ در واقع نگاه ایشان حل مسئله‌ای بود، چیزی که این روز ها واقعا نیاز داریم. انسانی که در جهان مادی وضع خوبی دارد اما مناجات‌های ایشان پیوند قوی با بعد معنوی برقرار میکند، کم‌نظیر است. دید اسلامی شهید چمران […]