فراز و نشیب های عدالت در نظام آموزشی کشور

https://ahmadnaderi.org/wp-content/uploads/2022/08/2_2022-7-3-15-53-13_fooFBrXBytyDFnax.mp4 احمد نادری نماینده مردم تهران و گزینه ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم در گفتگو با نماینده گراف تشریح کرد